/ 2 نظر / 49 بازدید
سهیل

گر به اخلاص رخ خود به زمین سایی صبح روشن از خانه چو خورشید برون آیی صبح بندگی کار جوانی است به پیری مفکن در شب تار به ره رو که بیاسایی صبح...

حمید اکبری

جدای از معنی (درجوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست-ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار-درست مثل من ) چلیپای مناسبی برای دوره ممتازست. مینویسمش .شاعرش کیست کوچولو؟