/ 1 نظر / 102 بازدید
soheila...

امیری به شاهزاده گفت: من عاشق تو هستم. شاهزاده گفت: زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است. امیر برگشت و دید هیچکس نیست. شاهزاده گفت: عاشق نیستی... عاشق به غیر نظر نمی کند.