/ 2 نظر / 101 بازدید
حسین

.وقتی که هیچ چیز نداری وقتی که دست هایت ویرانه هایی هستند بی هیچ انتظاری حتی بی هیچ حسرتی دیگر چه بیم آنکه تو را افتاب و ماه ننوازند؟ وقتی میعادی نباشد رفتن چرا؟! بگذار تا شیطنت عشق چشمان تورا به عریانی خویش بگشاید. هر چند ثمره اش‎ جز رنج و پریشانی نباشد‎ ‎ اما كوری را به خاطر آرامش تحمل مكن "دکتر شریعتی" [گل]

حسین

سلام تابلوخطهای قشنگی بود [گل]