پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

میر حسین موسوی: ایران برای همه ایرانیان

در پاسخ به دوستی که برای من نوشته:موسوی مساویست با احمدی نژاد

 که باکاغذ سبز کادو شده است.

 نوشتم.

سلام بر داریوش خان عزیز

تشیع ناسیونالیست ترین اندیشه سیاسی مردم ایران زمین است

تمامی اندیشه وعلم وهنر فرهیختگان این مرز وبوم در ظرف تشیع از زمان

ایجاد دولت یک پارچه ایران با حکومت ملی شاه اسماعیل صفوی ریخته شده است.

که تا پایان سلطنت محمدرضا شاه نیز همه پادشاهان شیعه پناه بوده اند.

که محمد رضا نیز کمربسته امام رضا بوده است.

تشیع یک مذهب کاملا سیاسی صرف وایرانی ناب می باشد.

همانگونه که شاهانی مانند سلطان حسین در برابر نادر شاه بوده اند.

روحانیونی همانندنایینی وطالقانی و بروجردی وخمینی در برابر شیخ فضل الله نوری

نیز  بوده اند

و امروزه هم مردانی چون محمد خاتمی در برابرمصباح یزدی هم موجودند.

این روندی که از نظر سیاسی واجتماعی  میرویم تنها راهی است که مردم مارا هرچند کند

به ساحل نجا ت میرساند.

پس در این معرکه هوشمندانه ترین انتخاب آن است که بر سرعت پیشرفت

با دقت وبدون غوغا سالاری

بیفزاییم.وبدانیم که مهندس موسوی هم خود وهم همسرش وهم کسانی که

اورا حمایت وهدایت میکنند.

برآیند خوب فرهنگ وهنر وسیاست ومعرفت همه مردم ایران زمین هستند.

جز این روند ما دیرتر به آرمان های ملی ومیهنی مان خواهیم رسید

میان محمود احمدی نژادومیرحسین موسوی تفاوت از زمین تا آسمان است

نه فقط رنگ کاغذ کادوی سبز.بلکه رنگهای سبز و سفید و قرمز

که رایت وپرچم همه اقوام ایرانی است.

در پایان میگویم که یکی از شعارهای موسوی ایران برای همه ایرانیان است

من به عشق اندیشه ومعرفت خاتمی که پشتیبان این راه است

به میر حسین موسوی رای میدهم

حمید اکبری. 

   + حمید اکبری - ٢:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۳/۱٢