پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

مردی فراتر از عصر خود

 

دکتر محمدرضا شفيعی کدکنی 

 

گه ملحدو گه دهری و کافر باشد    گه دشمن خلق وفتنه پرور باشد

بايد بچشد عذاب تنهايی را      مردی که زعصر خود فراتر باشد

 

 

Image and video hosting by TinyPic 

   + حمید اکبری - ٢:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٢/۱