پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

نوروز و بهار

به نام خداوند عشق آفرین 

 

 

 

 

 

 

 

نوروز، شادی وشکر یک ملت است.

 

عید نوروز و جشن و جنبش بهاران را نه جمشید داستان و نه داریوش باستان فرمان داده اند،

 

و نه اسکندر مقدونی و خصومت عربی یانخوت اموی توانسته است ، آن را از بین ببرد.

 

دست خدا و خلقت نهال نوروز را در سرزمین ایران غرس کرده است ،در حالیکه یک سنت و

 

صورت خالی از رسالت هم نیست،شادی وشکر یک ملت است.

 

مشاهده وحدت ویاد آوری مقاومت است.

 

تلقین امید وتوکل است.

 

درس حرکت و حیات است.

 

(مهندس مهدی بازرگان)

   + حمید اکبری - ۸:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٢/٢٥