پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

ژانويه ۲۰۰۰- مهندس کاشانی

   ما نبينيم كسي ميبيند   

مانگوييم كسي ميگويد

ايران سرزمين مهرباني و نيكوكاري است

ودر آن انسانهاي خدوم ومهرورز فراوانند

مرحوم استاد دكتر مهندس

 مجتبي كاشاني(سالك)

از همان نادره مرداني است كه تمام عمر مفيدش

را درراه خير نهاد. او با ايجادانجمن ياوري

كه فصلنامه اي به همين نام نيز منتشرميكرد،

وجهه همت را خدمت رساني به مردم محروم

جنوب خراسان نهاده بودند.

 در همين راستا درزميني چند هزار متري

مجموعه اي بيمارستاني باتجهيزات كامل

 وامكانات زيست مناسب حتی براي همراه شهرستاني بيمار درپنج طبقه مدرن

درشمال تهران با طرح،نقشه ومديريت

 مهندس كاشاني ساخته شد.

 شنيده ام قطعه شعر ژانويه 2000 را

خيري 20 ميليون تومان صله داده اند

كه مهندس آنرا درانجمن ياوری

 مصرف نموده اند.

 استاد حدود ۲سال پيش پس از حدود ۵سال

مبارزه اي نفس گير باسرطان 

 به رحمت ايزدي پيوست.

   + حمید اکبری - ۱:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٦/۱٠