پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

عناوين مطالب وبلاگ "پيام قلم ني"

» اگر سنگ سنگ و اگر آدمی آدمیست... :: ۱۳٩۱/٦/۸
» بزرگی بایدت بخشندگی کن... :: ۱۳٩۱/٦/۸
» براستی غزل کدام قصیده ای ای غزل. :: ۱۳٩۱/٦/۸
» اندکی صبر سحر نزدیک است... :: ۱۳٩۱/٦/۸
» بوسیدمت که ببینم چه میشود.؟ :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» بهر بک جرعه می منت ساقی نکشیم. :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» از بیم ملامت رهم از میکده بسته است. :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد. :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» هیچکس فکر نکرد...دیگر نان نیست. :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد/ :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق-سرمشق هفته :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق-شکسته :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» دوستان شرح پریشانی من گوش کنید -شکسته :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» دوستان شرح پریشانی من...-سرمشق هفته :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» دوست دارم ساده باشم مثل تو. :: ۱۳٩٠/٤/٢٤
» در حسن رخ خوبان پیدا همه اودیدم. :: ۱۳٩٠/٤/٢٤
» سرمست درآمد از خرابات. :: ۱۳٩٠/٤/٢٤
» اگر سنگ سنگ و اگر آدمی آدمیست. :: ۱۳٩٠/٤/٢٤
» کاش در دهکده عشق...سرمشق هفته :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» دریغ است ایران که ویران شود. :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» زندگانی هنر ساختن ژنجره بر بیداریست-سرمشق هفته. :: ۱۳٩٠/٢/٤
» عشق تو آخر بهارم میکند. :: ۱۳٩٠/٢/٤
» تابهار دلنشین آمده سوی چمن .سرمشق هفته اول سال 90 :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» اگر ستاره نیستیم ابر هم نباشیم. :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» بهار دگر بارت چو بینم شاد-بینم :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
» بهارازنده مانی زندگی بخش :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
» رونق اهل شباب است بهار :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
» دوشم از کوی مغان دست بدست آوردند.سرمشق هفته آخر 1389 :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» بده کام گل و بستان زگل کام.سرمشق نوروزی :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» بهارا شاد بنشین شاد بخرام. :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» بگشای لب شیرین بازار شکر بشکن.-سیف فرغانی.-سرمشق هفته :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» سیرم از مردم دنیا طلب دون که به جهد.-سرمشق هفته :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» من بنده همانم که تو پنداشته ای.-شکسته :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» الهی: گر آب دهی نهال خود کاشته ای :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» گردنکشی شمع به گردن زدن است.قدمعلی سرامی-سرمشق هفته :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» تاخود شکن است آدمی بت شکن است.سرمشق شکسته هفته :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» الهی از خاک چه زاید مگر خطا. :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود.سرمشق هفته :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» ۱۳۸٩/۱٠/٤ :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» رخشنده چو خورشید حسین است حسین. :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» شایسته تمجید حسین است حسین. :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» مرغ بریان به چشم مردم سیر...-سرمشق هفته :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» حاجت نبود مستی مارا به شراب. - مولانا :: ۱۳۸٩/٩/٩
» گربه مسکین اگر پر داشتی - تخم گنجشک از میان برداشتی. :: ۱۳۸٩/٩/٩
» بزرگی بایدت بخشندگی کن.که دانه تا نیفشانی نروید. :: ۱۳۸٩/٩/٩
» درطواف شمع...پروانه ای:سرمشق هفته :: ۱۳۸٩/٩/٩
» عید قربان است و جان را میکنم قربان دوست.مصطفی طایی شمیرانی :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
» ماهی و صیاد -جوی آب آمد و غلام ببرد. :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» نیست ایمن از بلا هر کس به فکر جستجوست-سرمشق شکسته :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» نیست ایمن از بلا هرکس به فکر جستجوست-سرمشق هفته :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» خدایا ما اگر بد کنیم ترا بنده های خوب بسیارست. :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» مزن بر دل زنوک غمزه تیرم. -سرمشق هفته :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» هرکه با مانشست عاشق شد-4 :: ۱۳۸٩/۸/۳
» هرکه با ما نشست عاشق شد-3 :: ۱۳۸٩/۸/۳
» هرکه باما نشست عاشق شد-2 :: ۱۳۸٩/۸/۳
» هرکه با ما نشست عاشق شد.1 :: ۱۳۸٩/۸/۳
» وقتی قدرت عشق بر عشق قدرت غلبه کند- دنیا طعم صلح را خواهد چشید. :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
» من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم.سرمشق هفته-سالروز حافظ گرامی باد. :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
» معاشران گله از زلف یار باز کنید.چلیپای شکسته :: ۱۳۸٩/٧/٢٠
» معاشران گله از زلف یار باز کنید-چلیپای نستعلیق :: ۱۳۸٩/٧/٢٠
» معاشران گره از زلف یار باز کنید-سیاه مشق :: ۱۳۸٩/٧/٢٠
» دست هایی که کمک میکنند پاکتر از دستهایی هستند که دعا میکنند. کوروش کبیر :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» خداوندا دستهایم خالیست وددلم غرق آرزوها.... کوروش کبیر. :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» مشکل دنیا این است که احمق ها کاملا از خود یقین دارند. برتراند راسل. :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمیدهند. کوروش کبیر :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» آنچه جذاب است سهولت نیست. کوروش کبیر :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» آفتاب به گیاهی حرارت میدهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.:کوروش کبیر :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» ۱۳۸٩/٦/۱٩ :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» الهی-مناجات-6 :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» الهی-مناجات-5 :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» الهی-مناجات-4 :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» الهی-مناجات-3 :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» الهی-مناجات-2 :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» الهی-مناچات -1 :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» الهی-مناجات-8 :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» عید فرخنده صیام آمد.مبارک بادا. :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» مدرسه عشق-1 :: ۱۳۸٩/٦/٥
» مدرسه عشق-2 :: ۱۳۸٩/٦/٥
» مدرسه عشق-3 :: ۱۳۸٩/٦/٥
» مدرسه عشق-4 :: ۱۳۸٩/٦/٥
» مدرسه عشق-5 :: ۱۳۸٩/٦/٥
» مدرسه عشق-6 :: ۱۳۸٩/٦/٥
» مدرسه عشق-7 :: ۱۳۸٩/٦/٥
» ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر. -سرمشق شکسته هفته :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر. -. سرمشق نستعلیق هفته :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. :: ۱۳۸٩/٥/۱۱
» مباد این جمع را یارب غم از باد پریشانی. سرمشق شکسته هفته :: ۱۳۸٩/٥/۱۱
» چراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان است.سرمشق هفته -نستعلیق :: ۱۳۸٩/٥/۱۱
» با یاد صدای ماندگار استاد محمد نوری که به ملکوت اعلی پیوست. :: ۱۳۸٩/٥/۱۱
» بخشی از منشور پارسومآش -از کوروش کبیر :: ۱۳۸٩/٥/٦
» تو سخت ساخته میآیی ونمیدانم.-سایه.-که روز آمدنت روزی که خواهد بود. :: ۱۳۸٩/٥/٢
» پیشاپیش میلاد مهدی موعود مبارک باد.تو هرچه دیر بیایی هنوز باشد زود.سایه. :: ۱۳۸٩/٥/٢
» زمانه قرعه نو میزند به نام شما.سرمشق هفته :: ۱۳۸٩/٥/۱
» افسر سلطان گل پیداشد از طرف چمن/مقدمش یارب مبارکباد بر سرو وسمن.به مانی ریاحی :: ۱۳۸٩/٥/۱
» سیصد گل سرخ یک گل نصرانی.مارا زسر بریده میترسانی. :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» بیا ساقی اندر قدح پی به پی . امتحان ممتاز اردیبهشت 88 :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» ایران ای سرای امید.امیر هوشنگ ابتهاج :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» آیین تقوی ما نیز دانیم. حافظ . اما چه چاره با بخت گمراه. :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست. :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» پیش رخ تو ای صنم کعبه سجود میکند.-سرمشق هفته :: ۱۳۸٩/٤/۱۸
» عید مبعث گرامی باد.انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. :: ۱۳۸٩/٤/۱۸
» طفلی به نام شادی دیریست گمشده است.- دکتر شفیعی کدکنی :: ۱۳۸٩/٤/۳
» زیبا غزل دفتر عشق است علی.- روز پدر مبارک باد. :: ۱۳۸٩/٤/۳
» تامیکده وساقیست- سیاه مشق -روز پدر مبارک باد :: ۱۳۸٩/٤/۳
» تامیکده و ساقیست پیوسته علی گویم. روز پدر مبارک باد. :: ۱۳۸٩/٤/۳
» علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدارا. -روز پدر مبارک باد. :: ۱۳۸٩/٤/۳
» زدگی آدمی میان امیدها وآرزوها تباه میشود. :: ۱۳۸٩/٤/٢
» ایران ای سرای امید. -ابتهاج -سایه. -برنامت سپیده دمید :: ۱۳۸٩/٤/٢
» پی بمعنی برده ام در عالم صورت پرستی.-فروغی بسطامی.-گر تو محو صورتتی من مات صورت :: ۱۳۸٩/٤/٢
» ما گر زسر بریده میترسیدیم - درمحفل عاشقان نمیرقصیدیم. :: ۱۳۸٩/٤/۱
» سیصد گل سرخ یک گل نصرانی.مارا زسر بریده میترسانی؟ :: ۱۳۸٩/٤/۱
» ما را به رندی افسانه کردند - حافظ- پیران جاهل شیخان گمراه. :: ۱۳۸٩/۳/۳٠
» آیین تقوی ما نیز دانیم -حافظ- لیکن چه چاره با بخت گمراه. :: ۱۳۸٩/۳/۳٠
» یاس ها پیغمبران خانه اند.یاس ها یاد آور پروانه اند. :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» روز مادر و...مبارک باد. :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» یار دبستانی من ‘بامن و همراه منی. :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» چلیپای امتحان دوره عالی اردیبهشت 1389 انجمن خوشنویسان ایران :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» چلیپای امتحان دوره ممتازپایان اردیبهشت 1389 انجمن خوشنویسان ایران :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» تا هیچ کست دوست ندارد جز من. سرمشق شکسته هفته. :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» در عشق تو کس پای ندارد جز من.سرمشق نستعلیق هفته :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» نه بکویم گذرت می افتد. -عطار نیشابوری :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» بخروشیدم گفت خموشت خواهم.مولانا :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» شاید در سکوت سر آید شب.احمد شاملو. :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» هنوز چشم مرادم رخ تو سیر ندیده.سایه- سرمشق هفته. :: ۱۳۸٩/٢/۱٩
» جزای آن که نگفتیم شکر روز وصال.شب فراق نخفتیم لاجرم زخیال.سعدی. :: ۱۳۸٩/٢/۱٧
» رفتم به باغ صبحدمی تاچنم گلی . حافظ :: ۱۳۸٩/٢/۱٦
» ای صبا بلبل مستم ز گلستان وصال. سلمان ساوجی. بویی آخر به من آور که اسیر قفسم :: ۱۳۸٩/٢/۱٦
» چون قصه عشق تو درازاست چگویم. عطار نیشابوری :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
» کسی معنی بحر فهمیده باشد.- بیدل دهلوی. -که چون موج برخویش پیچیده باشد. :: ۱۳۸٩/٢/٩
» تو پسند دل صاحبنظرانی ورنه - فروغی بسطامی -مادر دهر بهر گوشه پسرهادارد. :: ۱۳۸٩/٢/٩
» بر در میکده یاران قلندر باشند. -حافظ - که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی :: ۱۳۸٩/٢/٩
» به فراغت نظری بر رخ مه سیمایی.سرمشق شکسته هفته :: ۱۳۸٩/٢/٦
» بهتر از ملک جهانست سراسر باقی.سرمشق نستعلیق هفته. :: ۱۳۸٩/٢/٦
» جهان دیده بسیار گوید دروغ.سعدی.روز سعدی اول اردیبهشت گرامی باد. :: ۱۳۸٩/٢/۱
» همه عمر برندارم سر از این خمار مستی.سعدی.سالروز سعدی گرامی باد :: ۱۳۸٩/٢/۱
» بوی باران بوی سبزه بوی خاک. فریدون مشیری. :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
» آمد نوبهار طی شد هجر یار .مطرب نی بزن ساقی می بیار. :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
» آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست.شکسته. حافظ. :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
» آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست. - حافظ :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
» زمستان است .اخوان ثالث :: ۱۳۸٩/۱/٢٥
» به تماشا سوگند ‘واژه ای در قفس است.سهراب سپهری :: ۱۳۸٩/۱/٢٥
» هیچکس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. سهراب سپهری :: ۱۳۸٩/۱/٢٥
» من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن. سهراب سپهری :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» شخصی لباس فاخر داشت و سخنهای بیهوده میگفت. -فیثاغورث. :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش. حافظ. سرمشق شکسته هفته. :: ۱۳۸٩/۱/٢٠
» مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش.حافظ.سرمشق نستعلیق هفته. :: ۱۳۸٩/۱/٢٠
» عاشق و عاقل وعارف و زیبایی. گوته شاعر آلمانی. :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» شاگردی که همیشه شاگرد بماند... زرتشت فرماید: :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را - شهریار :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» از محبت خارها گل میشود. - منسوب به مولانا :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
» بهتر است بخش کوچکی از یک چیز بزرگ باشیم تا بخش بزرگی از یک چیز کوچک. :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
» بشوی اوراق اگر همدرس مایی.-حافظ :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
» به راستی که پیران جوان وجوانان پیر بسیارند.-اسمایلز. :: ۱۳۸٩/۱/۱٠
» اگر برآب روی خسی باشی. خواجه عبدالله انصاری.-دل بدست آر تا کسی باشی. :: ۱۳۸٩/۱/۱٠
» تا کی دوباره جلوه کندجلوه بهار در آشیان من -1 :: ۱۳۸٩/۱/۱٠
» تا کی دوباره جلوه کند چهره بهار در آشیانه من. :: ۱۳۸٩/۱/٩
» آری ‘آری تاشقایق هست زندگی باید کرد. سهراب سپهری :: ۱۳۸٩/۱/٩
» باید عاشق شد و ماند.محمود مشرف آزاد تهرانی (م.آزاد) :: ۱۳۸٩/۱/٩
» این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست.زنده یاد دکتر خسرو فرشید ورد. :: ۱۳۸٩/۱/٩
» ارزش لبخند:لبخند خرجی ندارد.ولی منافع فراوانی دارد. :: ۱۳۸٩/۱/٧
» سلام ای سال نو ای وامدار لحظه های روشن فردا. :: ۱۳۸٩/۱/٦
» ای مهربانتر ازبرگ در بوسه های باران.شفیعی کدکنی. :: ۱۳۸٩/۱/٦
» خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد.نوروز مبارک باد.با کمی تاخیر. :: ۱۳۸٩/۱/٦
» کسی که حرف میزند میکارد وآن که گوش میکند درو میکند .امام علی(ع) :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
» از راه گوش باده خوری هیچکس ندید نام تورا که می شنوم مست میشوم :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
» آفتاب به گیاهی نور میدهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.-گاردنر. :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
» حال که رسوا شده ام میروی؟؟واله و شیدا شده ام میروی؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٧
» تا نیک ندانی که سخن عین صواب است.سرمشق نستعلیق وشکسته هفته. :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٧
» وقتی عشق میورزی همه جا خداست.-اوشو فرماید. :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» من میتوانم تورا دوست داشته باشم یا... -مهاتما گاندی :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» به تو گفتم گنجشک کوچک من باش-احمد شاملو -تا در بهار تو من درخت پرشکوفه شوم :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» گل سرخ گل سرخ است و خار خار. -اوشو. :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
» چتر هارا باید بست.زیر باران باید رفت.سهراب سپهری :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
» زندگی تر شدن پی ذر پی-(اصلاح شده) :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
» فردا که نیامده است فریاد مکن.خیام -سرمشق شکسته هفته :: ۱۳۸۸/۱٢/۳
» ازدی که گذشت هیچ از او یاد مکن.سرمشق نستعلیق هفته :: ۱۳۸۸/۱٢/۳
» زندگی تر شدن پی در پی ... سهراب سپهری :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٩
» من متعهد نیستم که چیزی باشم که تو میخواهی. مهاتما گاندی :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٩
» موطن آدمی را برهیچ نقشه نشانی نیست. مارگوت بیگل. :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۳
» ظلم مالک جور ارباب --ملک الشعرا بهار--زارع از غم گشته بیتاب. :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۳
» اندکی صبر سحر نزدیک است. سحر نزدیک است :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
» هر روز باد میبرد از بوستان گلی. مجروح می کند دل مسکین بلبلی. :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
» آی عشق آی عشق چهره آبیت پیدا نیست.-احمد شاملو :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
» نیست گنجایی دو من در یک سرای.مثنوی معنوی (مولانا) :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٥
» باهمان چشمی که میزد زخم مرهم می فروخت. سرمشق شکسته هفته. :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٥
» نرگس مردم فریبی داشت شبنم می فروخت. سرمشق هفته .نستعلیق :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٥
» من همان مجنون مجنونم تو لیلا نیستی. رحمت موسوی گیلانی :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۱
» زیبایی حقیقت است. - جان کیتس. -وحقیقت زیبایی است. :: ۱۳۸۸/۱۱/٧
» الوارهای خوب آسان بدست نمی آیند. ویلارت ماریوت. درخت های ضخیم توفان های سخت تری :: ۱۳۸۸/۱۱/٧
» بامن صنما دل یک دله کن - مولانا -سیاه مشق :: ۱۳۸۸/۱۱/٥
» گفتار نیک ، کردار نیک ، پندار نیک. :: ۱۳۸۸/۱۱/٥
» مرا دل از هوس یار بر نمی گیرد. چلیپای نستعلیق امتحان دوره عالی-دیماه 88 :: ۱۳۸۸/۱۱/٥
» کار جمعی... پرمودا بترا :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
» گر نداری سر آن کز سر جانان گذری.چلیپای نستعلیق امتحان ممتاز دیماه 88 :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
» غم مخور فردا شفیع تو منم. - مالک روحم نه مملوک تنم. :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
» مردم دو دسته اند .-امام علی(ع) فرموده است :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
» ای برادر هرچه می نویسم پنداری دلم خوش نیست.-از رساله عشق -عین القضات همدانی :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
» سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی -شفیعی کدکنی-تو خود آفتاب خود باش وطلسم کار بشک :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۱
» آی عشق ادرکنی :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۱
» ای عشق ای سنگ صبور روزهای من. فاضل نظری.-سرمشق هفته :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» زردها بیخود قرمز نشدند. . . نیما یوشیج :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» و ان یکاد...نستعلیق :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» وان یکاد الذین کفروا - قرآن کریم :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» از باغ میبرند چراغانیت کنند.فاضل نظری. سلام بر مسیح :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای- محتشم کاشانی :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٤
» بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح-حافظ-(2) :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» آن جا که تویی عذاب نبود آنجا -خواجه عبدالله انصاری(2) :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» برطرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح. - حافظ.- :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
» ان الله جمیل ویحب الجمال. - . نهج الفصاحه :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
» با تبریک سال نو مسیحی در این هوای بس ناجوانمردانه سرد. :: ۱۳۸۸/۱٠/٩
» اهلبیت عشق در مردانگی تنها نبود - ظهر عاشورا -ضیاءالدین شفیعی :: ۱۳۸۸/۱٠/۳
» آب مهریه زهراست بیا تا برویم.- ابوالقاسم حسینجانی :: ۱۳۸۸/۱٠/۳
» سلام بر حضرت عباس علیه السلام -ریاضی یزدی سروده است. :: ۱۳۸۸/۱٠/۳
» جهانیان همه گر منع من کنند از عشق -حافظ - من آن کنم که خداوندگار فرماید :: ۱۳۸۸/۱٠/٢
» حکیم افلاطون فرماید: :: ۱۳۸۸/۱٠/٢
» کس نشان ندهد که سالی را دوشب یلدا بود. :: ۱۳۸۸/٩/۳٠
» شب یلدا - گرامی و خوشباد. :: ۱۳۸۸/٩/۳٠
» بدترین شکل دلتنگی...گابریل گارسیا مارکز :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
» امشب که در کنار منی خفته چون عروس. امام خمینی. زنهار تادریغ نداری کنار وبوس :: ۱۳۸۸/٩/٢۳
» بیدادگری شیوه مرضیه نمیشد -صادق سرمد - این شهر اگر دادرس و دادگری داشت. :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
» میخواری و مستی ره و رسم دگری داشت.سرمشق هفته -شکسته :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
» میخانه اگر ساقی صاحبنظری داشت.سرمشق هفته -نستعلیق :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
» استاد فرامرز پایور درگذ شت.خدایش بیامرزاد :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
» نصایح حکیمانه زرتشت به پسرش. :: ۱۳۸۸/٩/۱۸
» منعم کنی زعشق وی ای مفتی زمان - معذور دارمت که تو اورا ندیده ای؟ :: ۱۳۸۸/٩/۱٦
» فقط از فهمیدن تو میترسند - دکتر علی شریعتی. :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» من کنت مولاه فهذا علی مولاه.عید غدیر مبارک باد. :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار.عید غدیر مبارک باد. :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» کسی راز مرا داند .-مولوی.-که از این رو به آن رویم بگرداند. :: ۱۳۸۸/٩/۸
» فریدون فرخ فرشته نبود.فردوسی. -سرمشق هفته. :: ۱۳۸۸/٩/۸
» با تبریک مجدد عید قربان،در روز عید قربان نوشتم. :: ۱۳۸۸/٩/۸
» به شب نشینی خرچنگهای مردابی -چگونه رقص کند ماهی زلال پرست. :: ۱۳۸۸/٩/٦
» الاهم لبیک.عید قربان وغدیر مبارک باد. :: ۱۳۸۸/٩/٥
» در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم. حافظ :: ۱۳۸۸/٩/٢
» رقص دختران هندی را از نماز پدر و مادرم بیشتر دوست دارم. دکتر علی شریعتی. :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
» که چو مرغ زیرک افتد نفتد به هیچ دامی. حافظ :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
» در حیرتم از مرام این مردم پست.-اقبال لاهوری. :: ۱۳۸۸/۸/٢٦
» حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. حافظ .- آری باتفاق جهان میتوان گرفت :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است. حافظ :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» الهی روزگارت آفتابی.-الهی به قلب هرکه خواهی راه یابی. :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» جمالت آفتاب هر نظر باد. -حافظ . - زخوبی روی خوبت خوبتر باد :: ۱۳۸۸/۸/٢٢
» ای دل دریاییت امید وار.بمناسبت تولد سید محمد خاتمی :: ۱۳۸۸/۸/٢۱
» ویرانه نه آنست که جمشید بناکرد.ویرانه دل ماست.؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸۸/۸/٢٠
» بی سبب هرگز نمیگردد کسی یار کسی؟ پرتو بیضایی.- سرمشق هفته. :: ۱۳۸۸/۸/٢٠
» زاهد چو جدال با خدا خواهد کرد. ایرج زبردست :: ۱۳۸۸/۸/۱۸
» صد بار به سنگ کینه بستند مرا. - ایرج زبردست :: ۱۳۸۸/۸/۱۸
» ای صبح نه آبی نه سپیدیم هنوز. ایرج زبردست :: ۱۳۸۸/۸/۱٧
» پیمان هماغوشی شیطان و... - ایرج زبر دست :: ۱۳۸۸/۸/۱٧
» رودیم ولی همنفس مردابیم. - ایرج زبردست :: ۱۳۸۸/۸/۱٧
» آیینه سیاه پوش عالم شده است.- ایرج زبر دست :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» زرتشت بیا که باتو امید آید.-ایرج زبردست :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» زرتشت علی بود وعلی هم زرتشت.- ایرج زبردست :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» من فکر می کنم هرگز نبوده قلب من ایگونه گرم وسرخ. -. شاملو :: ۱۳۸۸/۸/۱٤
» یه شب مهتاب ماه میاد توخواب. عمو یادگار -احمد شاملو :: ۱۳۸۸/۸/۱۳
» نه هرگز شب را باور نکردم. احمد شاملو. به امید دریچه ای دل بسته بودم. :: ۱۳۸۸/۸/۱٢
» صوفی زکنج صومعه در پای خم نشست.سرمشق هفته :: ۱۳۸۸/۸/۱۱
» میلاد امام رضا روز 88/8/8 مبارکباد.هشت هشت جمعه هشتاد و هشت. :: ۱۳۸۸/۸/٧
» غصه نخور دیوونه. -شاملو.- کی شب دیده بمونه .-شب شب .شب شب :: ۱۳۸۸/۸/٦
» ادامه غزل شب چو در بستم.فرخی یزدی :: ۱۳۸۸/۸/٤
» شب چو در بستم و مست از...فرخی یزدی.-سرمشق هفته :: ۱۳۸۸/۸/۳
» دامن محبت را گر کنی زخون رنگین .-فرخی یزدی. میتوان ترا گفتن پیشوای آزادی :: ۱۳۸۸/۸/۳
» وطن ای هستی من - شور و سرمستی من.ایران :: ۱۳۸۸/۸/۱
» چهار گروه از انسان ها از دیدگاه دکتر علی شریعتی. :: ۱۳۸۸/٧/۳٠
» دوستی ومهر بریک عهد و یک میثاق بود .حافظ. سرمشق هفته شکسته نستعلیق :: ۱۳۸۸/٧/٢٧
» ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود.حافظ . سرمشق نستعلیق هفته :: ۱۳۸۸/٧/٢٧
» آن دخت پری وار- شکسته نستعلیق.پیدا و نهان برسر پیمان من است. :: ۱۳۸۸/٧/٢٦
» آن دخت پری وار که ایران من است.دکتر محمد علی اسلامی ندوشن :: ۱۳۸۸/٧/٢٦
» همه از خاک پاک ایرانیم.ایرج میرزا. وطن دوستی :: ۱۳۸۸/٧/٢٥
» به راستی صلت کدام قصیده ای ای غزل. احمد شاملو :: ۱۳۸۸/٧/٢٢
» بیستم مهر ماه یادروز حافظ گرامی باد. :: ۱۳۸۸/٧/٢۱
» دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم. احمد شاملو :: ۱۳۸۸/٧/۱۸
» ما میگذریم زین جهان - مولانا. -سرمشق هفته-شکسته :: ۱۳۸۸/٧/۱٦
» ما میگذریم زین جهان‘ میپنداریم جهان میگذرد.سرمشق نستعلیق هفته :: ۱۳۸۸/٧/۱٦
» فانوس می افروزم برای ستیز با تاریکی . زرتشت :: ۱۳۸۸/٧/۱٥
» دوستت میدارم بدون آن که بخواهمت.- احمد شاملو :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
» هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی. - سعدی. - الا بر آن که دارد با دلبری وصالی :: ۱۳۸۸/٧/٦
» من درد مشترکم . مرا فریاد کن. احمد شاملو :: ۱۳۸۸/٧/٢
» استاد پرویز مشکاتیان در سن 54 سالگی به دیار باقی شتافت. :: ۱۳۸۸/٦/۳۱
» هلال عید به دور قدح اشارت کرد. حافظ :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
» عید سعید فطر مبارکباد. خاک میکده عشق.-حافظ. :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
» دعای ماه مبارک رمضان :: ۱۳۸۸/٦/٢٧
» بکجا چنین شتابان؟؟؟؟؟؟؟؟؟استاد شفیعی کدکنی :: ۱۳۸۸/٦/٢٥
» ترجیح میدهم... دکتر علی شریعتی. :: ۱۳۸۸/٦/٢٢
» علی کسی که در دل شب نان و عشق می آورد.الهام خضرایی منش :: ۱۳۸۸/٦/٢٠
» آخرین سروده دکتر شفیعی کدکنی قبل از رفتن...قبل از شما...بهسان شما :: ۱۳۸۸/٦/٢٠
» سبحانک یا لا اله الا انت. الغوث . الغوث. از دعای جوشن کبیر. :: ۱۳۸۸/٦/۱۸
» آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند. حافظ . آیا بود که گوشه چشمی به ماکنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸۸/٦/۱٦
» در حلقه عشق جان فروشم. نظامی. بی حلقه او مباد گوشم :: ۱۳۸۸/٦/۱٤
» زاهدا من که خراباتی و مستم بتو چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟همای. :: ۱۳۸۸/٦/۱٠
» همای اوج سعادت به دام ما افتد. حافظ :: ۱۳۸۸/٦/۸
» من با سکوت حرف میزنم... دکتر صدیقه وسمقی... تو با گلوله :: ۱۳۸۸/٦/٧
» چلیپای امتحان دوره ممتاز نستعلیق تابستان 1388 انجمن خوشنویسان ایران :: ۱۳۸۸/٦/٤
» سکوت سبز مرا بشنوید تا وقت است. دکتر صدیقه وسمقی :: ۱۳۸۸/٦/٢
» وقتی که سیم حکم کند زر خدا شود.سیمین بهبهانی. -ساکت نمیتوان نشست. :: ۱۳۸۸/٥/۳۱
» هنر خوار شد جادویی ارجمند. فردوسی توسی :: ۱۳۸۸/٥/۱٩
» سرمشق هفته.-از طلوع رنگ رنگ انتظار. یامهدی :: ۱۳۸۸/٥/۱٦
» میلاد مهدی مبارک باد.شعر از عبدالجبار کاکایی. :: ۱۳۸۸/٥/۱٥
» سرودی از زنده یاد فریدون مشیری باآواز استاد محمد رضا شجریان. :: ۱۳۸۸/٥/۱٠
» سرمشق هفته.ایدل به کوی یار گذاری نمیکنی .حافظ :: ۱۳۸۸/٥/۱٠
» یک ماه وسه خورشید. میلادشان مبارک باد. :: ۱۳۸۸/٥/٥
» بود مرد هنرور را هر انگشت کلیدی بهر قفل و رزق در مشت.سعدی. :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
» کسی را که عادت بود راستی. سعدی. :: ۱۳۸۸/٤/٢۸
» عید مبعث حضرت رسول اکرم (ص) مبارک باد :: ۱۳۸۸/٤/٢٧
» سلام متاسفانه تابلو خط نمیتوانم در وبلاگ بگذارم. :: ۱۳۸۸/٤/٢۳
» دلنوشته ایست که من هم میخواستم برای عزیزانم بنویسم :: ۱۳۸۸/٤/٩
» غزلی ناب به نام امام خمینی (ره) :: ۱۳۸۸/٤/۳
» دوست دارم ساده باشم مثل تو . یا زهرا . دل به زهرا داده باشم مثل تو . یا علی. :: ۱۳۸۸/۳/٢٠
» سبک بار مردم سبکتر روند. سعدی :: ۱۳۸۸/۳/۱٧
» میرآمد ومیر آمد .ازنسل امیر آمد.میر حسین موسوی آمد :: ۱۳۸۸/۳/۱۳
» میر حسین موسوی: ایران برای همه ایرانیان :: ۱۳۸۸/۳/۱٢
» ساعتی موزون آنی ساعتی موزون این؟؟؟؟؟؟ مولانا :: ۱۳۸۸/۳/۱۱
» هوای حوصله ام ابریست.عبدالملکیان :: ۱۳۸۸/۳/۱٠
» با سید ومیر میرویم که در این خاک دراین مزرعه پاک بجز مهر بجز عشق دگر هیچ نکاریم :: ۱۳۸۸/۳/٩
» ما به لبخند گل سرخ شباهت داریم. :: ۱۳۸۸/۳/۸
» ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم. :: ۱۳۸۸/۳/٦
» ما به آن سید و آن میر ارادت داریم . :: ۱۳۸۸/۳/٦
» که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد سعدی -خطا بود که نبینند روی زیبا را :: ۱۳۸۸/۳/٥
» عشق را از ماهی بیاموز که چه بی پایان آب را پر از بوسه های بی پاسخ میکند. :: ۱۳۸۸/۳/۳
» چلیپای شکسته دوره ممتاز انجمن خوشنویسان درهفته پایانی اردیبهشت 1388 :: ۱۳۸۸/٢/۳٠
» چلیپای نستعلیق امتحان دوره ممتاز انجمن خوشنویسان که امتحانش امروز 25/2/88 برگزار :: ۱۳۸۸/٢/٢٥
» تو مست مست ...بیسر سرخوشم. - تو عاشق خندان لبی من بی دهان خندیده ام. :: ۱۳۸۸/٢/٢٤
» آخرین مشق سال 87-88 زمستکبران دلاور بترس. - سعدی :: ۱۳۸۸/٢/٢٢
» سرمشق هفته.حدیث عشق به طومار در نمیگنجد. سعدی :: ۱۳۸۸/٢/٢٠
» آنگاه که هنر(علوم و فنون)خوار میگردد .-فردوسی. - جادو ارجمند میشود. :: ۱۳۸۸/٢/۱٦
» دل نوشته ای از خواهر زاده ام داوود رزاقی. دبیر شیمی(کارشناس ارشد)وادیب. :: ۱۳۸۸/٢/۱۳
» سلام بر معلم. :: ۱۳۸۸/٢/۱٢
» شبی را باسحر خیزان سحرکردم.روز پرستار برهمه بیداران شبهای درد مبارکباد.دست بوسم. :: ۱۳۸۸/٢/۱٠
» تو مپندار که از غایت زیبایی ولطف.- خواجو. - نقش روی تو در آیینه پندار آید. :: ۱۳۸۸/٢/٩
» سوره قدر را در شهر مدینه ودر حال وهوای ارادت به محمد نبی الله نوشته ام. :: ۱۳۸۸/٢/٦
» آیینه باران وبهار چمنی -شفیعی کدکنی-سرمشق هفته :: ۱۳۸۸/٢/٥
» در خانه دوست به واقع دست وپا گم کرده و خودرا نمی یافتم. :: ۱۳۸۸/٢/۱
» گل جواب سلام خورشید است. -سایه -دوست در روی دوست خندیدست :: ۱۳۸۸/۱/۳۱
» حاج نیروان کوچولو (یکساله)نوه خواهرم همراه باصفای ما درعمره. :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» عشق شادیست عشق آزادیست. عشق آغاز آدمی زادیست. :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» باز گشت از حج عمره :: ۱۳۸۸/۱/۱۸
» به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند.عراقی :: ۱۳۸۸/۱/۳
» آمد بهار خرم و آمد رسول یار.-. نوروز 88 مبارک باد. :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» رفته سوی بوستان با دوستان خندان چو گل.خواجوی کرمانی :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» چو فردا روز نوروز است . -میرزاده عشقی. - نوروز جهان آید.سال جوان آید. :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٦
» میلادپیامبر عشق وزیبایی مبارک باد. صلوات خط استا د امیرخانی :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
» شب نوروز وکیسه خالی.استاد بهار .خرج بسیار و همت عالی. :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
» اگر نوروز در یکشنبه آید-طغرل احراری . -به نظم این سخن فکری بباید. :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۳
» خبرت هست که جان مست شد از جام بهار.مولانا. سرمشق هفته :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
» هنوز چشم مرادم رخ تو سیر ندیده.ابتهاج.سرمشق هفته قبل :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
» اگر میشد صدارا دید... دکتر شفیعی کدکنی :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
» خدایا دوست بدار آنهایی که دوستمان دارندو نمیدانیم. :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٩
» دوران جهان بی می وساقی هیچ است.خیام :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۸
» لذتی که در فراق هست در وصال نیست. :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٦
» درحلقه عشق جان فروشم.نظامی . بی حلقه او مباد گوشم :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٥
» گفتمش خالیست شهر از عاشقان. - شفیعی کدکنی :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٤
» همه عمر برندارم سر ازاین خمار مستی -سعدی. :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» هر قصر بی شیرین چون بیستون ویران.هرکوه بی فرهاد کاهی بدست باد. :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
» اگر کیمیا سنگ را زر کند. نظامی. سرمشق هفته :: ۱۳۸٧/۱٢/٤
» ایکاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها... دکتر شفیعی کدکنی. :: ۱۳۸٧/۱٢/۳
» گر به اخلاص رخ خود به زمین سایی صبح.صایب تبریزی..مشق هفته. :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
» پدر بزرگ خیالش راحت بود که مادر بزرگ هرجایی نمیرود. :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
» شرمنده مروت تو تا قیامت آب. خسرو احتشامی. یا ابوالفضل :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
» بنده خدا تدبیر میکند. اما تقدیر بدست خداست. :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٦
» بی همگان بسر شود بیتو بسر نمی شود. مولانا-2 :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٥
» زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس ؟. -حافظ.شکسته نستعلیق :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٤
» زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس ؟. -حافظ. :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
» من که هستم . تیرآرش در کمانم . نام ایران بر زبانم.چون سیاوش پاک پاکم :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
» قلم بدست گرفتم که حرف حق بنویسم. شکسته نستعلیق :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۱
» قلم بدست گرفتم که حرف حق بنویسم. سرمشق هفته :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۱
» چون وا نمیکنی گره ای خود گره مباش.صایب تبریزی :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٩
» من مسلمانم . قبله ام یک گل سرخ .-سهراب سپهری :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
» ولنتاین یا سپندارمذگان ؟! بر گرفته از وبلاگ خانم زینب سامعی :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
» لاف عشق و گله از یار...-امتحان شکسته ممتاز دیماه 1387 :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۳
» ازشبنم عشق خاک آدم گل شد.سرمشق هفته. :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۳
» شباب عمر عجب با شتاب میگذرد. استاد شهریار 1 :: ۱۳۸٧/۱۱/٩
» امتحان نستعلیق دوره ممتاز دیماه 1387 :: ۱۳۸٧/۱۱/۸
» من کی ام؟خودم را به خودم یادآوری میکنم.که تا این زمان چه کرده ام. :: ۱۳۸٧/۱۱/٧
» دوست دارم شمع باشم در دل شبها بسوزم -علی اکبر دلفی -تذهیب شده :: ۱۳۸٧/۱۱/٧
» غیر از تو کسی نبود در آیینه . دکتر سیدحسن حسینی. :: ۱۳۸٧/۱۱/٦
» حلاج : تودرنماز عشق چه خواندی...که از مرده ات هنوز پرهیز می کنند.دکتر شفیعی کدک :: ۱۳۸٧/۱۱/٤
» ای مهربانتر ازبرگ دربوسه های باران. دکتر شفیعی کدکنی -بیداری ستاره در چشم جویبار :: ۱۳۸٧/۱۱/۳
» ای سیب سرخ غلتزنان در مسیر رود. - فاضل نظری. :: ۱۳۸٧/۱۱/٢
» از صلح میگویند یا از جنگ میخوانند.فاضل نظری. سرمشق هفته. :: ۱۳۸٧/۱۱/۱
» چه دانمهای بسیار است لیکن من نمیدانم . -تذهیب شده - مولانا :: ۱۳۸٧/۱٠/۳٠
» از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر.حافظ .یادگاری که دراین گنبد دوار بماند. :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
» بکجاچنین شتابان گون ازنسیم پرسید ...دکتر شفیعی کدکنی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
» بود آیا که در میکده ها بگشایند.حافظ- گره ازکار فروبسته ما بگشایند. :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٥
» آب مهریه زهراست بیا تا برویم. ابوالقاسم حسینجانی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۳
» سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود. - قادر طهماسبی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۱
» ساقی بی دست شد.خاک ز می مست شد .دکتر علیرضا قزوه :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٠
» امام حسین فرموده:اگر دین محمد جز با کشته شدن من... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٧
» سلام بر حسین مقتدای ستم ستیزان. :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
» سلام برحسین. سر سلسله عاشقان آزادی. :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» ای ایران ای مرز پر گهر . ای خاکت سرچشمه هنر. :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
» مابرای این که ایران کشور خوبان شود رنج دوران برده ایم. :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٢
» به سر موی دوست دل بستم . - قیصر امین پور :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
» فردوسی:که مارا ز دین بهی ننگ نیست... :: ۱۳۸٧/۱٠/٩
» باغ زمین زحمت خاری نداشت.نظامی .-سرمشق هفته :: ۱۳۸٧/۱٠/۸
» تویی علاج غم ما تویی مسیح دم ما - اوحدی. -میلاد مسیح مبارک باد. :: ۱۳۸٧/۱٠/٧
» هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای. میلاد مسیح مبارک باد. :: ۱۳۸٧/۱٠/٦
» میلاد حضرت مسیح مبارک باد. :: ۱۳۸٧/۱٠/٥
» آدم سفید : تو به من میگویی رنگین پوست.؟؟؟ :: ۱۳۸٧/۱٠/٢
» شب یلدا -ای لعل لبت به دلنوازی مشهور.(عبید زاکانی) :: ۱۳۸٧/٩/۳٠
» افلاطون حکیم - :هوسبازان وقتی زیبایی را می بینند دوستش دارند. :: ۱۳۸٧/٩/٢۸
» علی- خورشید شکفته در غدیر. - عید سعید غدیر مبارکباد :: ۱۳۸٧/٩/٢٦
» هرکس که مرابشناسد عاشق من خواهد شد. :: ۱۳۸٧/٩/٢٥
» دانه باشی مرغکانت برچنند . مولانا -مثنوی معنوی :: ۱۳۸٧/٩/٢٤
» نازنین تر زقدت در چمن ناز نرست. حافظ :: ۱۳۸٧/٩/٢۳
» حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست. سرمشق هفته. :: ۱۳۸٧/٩/٢٠
» ای صبا ازمن به اسماعیل قربانی بگو-زنده برگشتن زکوی دوست شرط عشق نیست :: ۱۳۸٧/٩/٢٠
» کعبه یکسنگ نشان است که ره گم نکنی. عید قربان مبارک باد. :: ۱۳۸٧/٩/۱٧
» تو شبستون چشمات پای پله های چشمت مچ مهتابو میگیرم. محمد صالح علا’ :: ۱۳۸٧/٩/۱٦
» دوستت دارم نه بخاطر شخصیت تو... گابریل گارسیا مارکز. :: ۱۳۸٧/٩/۱۳
» من هنوز دربدر طره اون زلف سیاتم . محمد صالح علا’ :: ۱۳۸٧/٩/۱٢
» یا به اندازه تلاشتان آرزو کنید یا... -شکسپیر :: ۱۳۸٧/٩/۱۱
» سازکن نغمه جانسوز ازآن ساز امشب. شهریار :: ۱۳۸٧/٩/۱٠
» وطنم . وطنم . وطنم :: ۱۳۸٧/٩/٩
» عشقبازی کسوت رندان عالی همتاست. سلمان ساوجی. -سرمشق هفته. :: ۱۳۸٧/٩/٦
» زندگی را دریاب .ظرف امروز پر از بودن تست. :: ۱۳۸٧/٩/٤
» غم نان اگر بگذارد - احمد شاملو :: ۱۳۸٧/٩/۳
» آرزوی کافی برای تو میکنم. :: ۱۳۸٧/٩/٢
» صاحبنظر نباشد در بند نیکنامی - نیکنامی :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
» ((رندی)) - اقبال لاهوری. :: ۱۳۸٧/۸/٢٩
» پس چرا عاشق نباشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟. آواز اکبر گلپایگانی :: ۱۳۸٧/۸/٢۸
» زیبا : هوای حوصله ام ابریست. محمدرضا عبدالملکیان. :: ۱۳۸٧/۸/٢٧
» دلبران مهر نمایند و وفا نیز کنند. امیر خسرو دهلوی. سرمشق هفته :: ۱۳۸٧/۸/٢٦
» سرمست در آمد از خرابات - حافظ :: ۱۳۸٧/۸/٢٥
» امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم. - عماد خراسانی :: ۱۳۸٧/۸/٢٤
» بمژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم. حافظ. :: ۱۳۸٧/۸/٢۳
» ذره سرگشته خورشید عشق.-رهی معیری.میلادامام رضا مبارکباد. :: ۱۳۸٧/۸/٢٠
» مه روشن میان اختران پنهان نمی ماند. - رهی معیری :: ۱۳۸٧/۸/۱٩
» پاک ورسوا همه را عشق به یک شعله بسوزد. سیمین بهبهانی :: ۱۳۸٧/۸/۱٩
» غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه... حافظ.2 :: ۱۳۸٧/۸/۱٤
» جهان پرشمس تبریزست کو مردی چو مولانا؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸٧/۸/۱٢
» زندگی در صدف خویش گهر ساختن است. اقبال لاهوری.سرمشق هفته :: ۱۳۸٧/۸/۱۱
» ای بهایی شاهراه عشق را جز به پای عشق نتوان کرد طی. :: ۱۳۸٧/۸/٤
» من به هیچ آیینی تعلق ندارم همه ایین ها بهمن تعلق دارند. اوشو :: ۱۳۸٧/۸/۳
» خالی شده کوی دوست از دوست.؟؟؟-شیخ بهایی :: ۱۳۸٧/۸/۱
» ای درختان عقیم ریشه تان در خاکهای هرزگی مستور . اخوان ثالث :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» گویند سنگ لعل شود در مقام صبر . حافظ .سرمشق اول سال. :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» همه عمر برندارم سر از این خمار مستی. سعدی 2 :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» من ندانم که کیم ... دکترحمید مصدق :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» من خردمندترین مردمانم ... سقراط حکیم :: ۱۳۸٧/٧/٢٢
» روز (حافظ) گرامی باد.نقش مستوری ومستی نه بدست من و تست ؟ :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
» من پشیمان گشتم این گفتن چه بود. - . مولانا :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» نهانی ندانم تورا دوست کیست؟؟؟؟.فردوسی. :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» سیب سرخ...اولین سرمشق سال تحصیلی 87-88 :: ۱۳۸٧/٧/۱٦
» آه دلتنگی.دلتنگی .دلتنگی . محمد شمس لنگرودی. :: ۱۳۸٧/٧/۱٥
» شادزی با سیاه چشمان شاد. رودکی .که جهان نیست جز فسانه و باد. :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» عید سعید فطر مبارک باد.چه دیر آمدی وچه زود رفتی؟ :: ۱۳۸٧/٧/٩
» فرازی از دعای جوشن کبیر. :: ۱۳۸٧/٧/٦
» مبارک باد آمد ماه روزه - مولانا. :: ۱۳۸٧/٧/۳
» علی بر هرچه آمد منجلی شد. دکتر علی موسوی گرمارودی. :: ۱۳۸٧/٧/۱
» شب قدر :لیلت القدر خیر من الف شهر... :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» به خدای کعبه رستگار شدم . - امام علی. 19 رمضان 1429 :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» میلاد امام حسن مجتبی گرامی باد.اگر یک تبسم حسن میشدیم. :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» اگر یک تبسم حسن میشدیم.میلاد امام حسن مبارکباد. :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» الهی درجمال رحمانی و در کمال سبحانی . - خواجه عبدالله انصاری. :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» باکمال تاثر دایی وپدر همسرم 25 روز پس از سکته به رحمت خدا رفت.حمید اکبری. :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» روزه برشما مانند پیشینیان واجب است . قرآن مجید. :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» بر مقام قرب اگر واقف شوی - محمد علی مجاهدی - جاهلی بگذاری و عارف شوی :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» بر مقام قرب اگر واقف شوی - محمد علی مجاهدی - به انتخاب شکوفه آزادگان. :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» بسیار بدی کردی و پنداشتی اش نیک - میر نجات اصفهانی. :: ۱۳۸٧/٦/۱۱
» در صراط المستقیم ای دل کسی گمراه نیست. - حافظ. :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» امروز امیر در میخانه تویی تو - عماد خراسانی :: ۱۳۸٧/٦/٩
» تو گل سرخ منی. تو گل یاسمنی. دکتر حمید مصدق :: ۱۳۸٧/٦/۸
» من در آیینه رخ خود دیدم. - دکتر حمید مصدق. :: ۱۳۸٧/٦/٧
» حضرت عباس علیه السلام - ریاضی یزدی :: ۱۳۸٧/٦/٦
» ای وای فرشته بیصدا میمیرد محمدرضا سهرابی نژاد درحال نیایش ودعا میمیرد :: ۱۳۸٧/٦/٤
» بوی خوش آهوی تو بر دشت گذر کرد. امتحان نستعلیق ممتاز تابستان 87 :: ۱۳۸٧/٦/۳
» گفتم که چرا صورتت از دید نهان است. خواجوی کرمانی. گفتا که پری را چکنم رسم بر :: ۱۳۸٧/٦/۱
» باز کن پنجره را دکتر حمید مصدق صبح دمید. :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» عمریست که از حضور او جا ماندیم. یا مهدی در غربت سرد خویش تنها ماندیم :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» اگر نمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی. عاشق کسی باش که با او هستی. :: ۱۳۸٧/٥/٢٤
» من پری غمگینی را میشناسم که در اقیانوس مسکن دارد. فروغ فرخزاد. :: ۱۳۸٧/٥/٢۳
» یا ابوالفضل - عشق علیه السلام - دکتر علیرضا قزوه - ساقی بیدست شد. :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» یا مهدی - کجاست جای تو در جمله زمان که هنوز. - سرمشق هفته. :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» ایام واعیاد شعبانیه مبارک باد. :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» فقط از فهمیدن تو میترسند. - دکتر علی شریعتی :: ۱۳۸٧/٥/۱۳
» ستاره ای بدرخشید وماه مجلس شد. حافظ. سرمشق هفته. :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» عشق شوری درنهاد ما نهاد.فخرالدین عراقی . جان ما در بوته سودا نهاد :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» عیدمبعث محمد مصطفی مبارک باد.ستاره ای بدرخشید و... حافظ :: ۱۳۸٧/٥/۸
» چو گلدان خالی لب پنجره - قیصر امین پور - پر از خاطرات ترک خورده ایم. :: ۱۳۸٧/٥/۳
» میتوان آیا به دل دستور داد . - . قیصر امین پور. - به انتخاب سمیه نجفی. :: ۱۳۸٧/٤/۳٠
» بنمای رخ که باغ وگلستانم آرزوست . مولانا . سرمشق هفته. :: ۱۳۸٧/٤/٢٩
» عشق عشق می آفریند . - مارگوت بیگل - ترجمه احمد شاملو.عشق زندگی میبخشد. :: ۱۳۸٧/٤/٢۳
» ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد - حزین لاهیجی - سر مشق هفته. :: ۱۳۸٧/٤/٢۱
» گره به باد مزن گرچه بر مراد رود :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
» عشق - استاد دکتر مهندس مجتبی کاشانی :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» ای فاقد حس پنج گانه . :: ۱۳۸٧/٤/۱٦
» علی : ای درگاهت دار الشفای درد مندان- استاد شهریار :: ۱۳۸٧/٤/۱٥
» رنگین کمان پاداش کسانی است که... :: ۱۳۸٧/٤/۱۳
» سرا پای مرا دل آفریدند - استاد جلال همایی - که مفتون سرا پای تو باشد :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
» عشق شادیست امیر هوشنگ ابتهاج (سایه) عشق آزادیست. :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» بی همگان بسر شود بیتو بسر نمی شود. مولانا :: ۱۳۸٧/٤/۸
» یاس بوی مهربانی میدهد . -احمد عزیزی. - عطر دوران جوانی می دهد. :: ۱۳۸٧/٤/٧
» ای بی نشانه ای که خدا را نشانه ای . -خانم دکتر راکعی. :: ۱۳۸٧/٤/٦
» تورا مادر به بالاها نوشتم. - فیروزه حافظیان :: ۱۳۸٧/٤/٥
» شما که عشقتان زندگی شما که خشمتان مرگ است . مادر -احمد شاملو :: ۱۳۸٧/٤/٤
» دم غنیمت است. -چون که تنها زندگی یکبار وهرگز نیست تکرارش. :: ۱۳۸٧/۳/٢۸
» حسن میگوید تماشا کن مرا -استاد شهریار - شعر میگوید که انشا کن مرا. :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» والعصر - طراحی واجرای تذهیب تحت نظارت استاد عبدالله باقری وخوشنویسی هر سه خط از :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» گر نمیخواهی غمینم ساختن شادم مکن - نشاط اصفهانی-ور نمیخواهی خرابم کردن آبادم مکن :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» ای زآفتاب رویت روی جهان منور -عماد الدین نسیمی -وی از نسیم زلفت... :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» ای کاش جان بخواهد معشوق جانی ما -فروغی بسطامی -تا مدعی بمیرد از جان فشانی ما :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» هر که را جامه زعشقی چاک شد -مولانا -او زحرص و عیب کلی پاک شد. :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» اول ای جان دفع شر موش کن. - مثنوی مولانا. - وانگهی در جمع گندم کوش کن. :: ۱۳۸٧/۳/۱٩
» آیینه نیز حیله وتزویر میکند. - محمد عبالحسینس . -حتی به قاب عکس مرا پیر میکند :: ۱۳۸٧/۳/۱٧
» سنگ وسر امیر هوشنگ ابتهاج (سایه) :: ۱۳۸٧/۳/۱٤
» سکوت جوابی غیر قابل پاسخ است. :: ۱۳۸٧/۳/۱۳
» نوح جدید ایستاده بر در کشتی - دکتر شفیعی کدکنی. لیک در آن نیست جای قناری :: ۱۳۸٧/۳/۱٢
» رسم دلداری نمیدانی سخن هم نشنوی - معینی کرمانشاهی . به انتخاب سمیه نجفی. :: ۱۳۸٧/۳/۱۱
» چلیپای امتحان نستعلیق دوره ممتاز - پایان اردیبهشت 1387 :: ۱۳۸٧/۳/۱٠
» برف زیبا -امتحانی :: ۱۳۸٧/۳/٩
» عشق ودوست داشتن :: ۱۳۸٧/۳/٩
» دوست داشتن از عشق برتر... دکتر شریعتی :: ۱۳۸٧/۳/٧
» الکساندر فلیمینگ :: ۱۳۸٧/۳/٤
» ۱۳۸٧/۳/۱ :: ۱۳۸٧/۳/۱
» من این یک تکه جارا دوست دارم. پژمان بختیاری :: ۱۳۸٧/٢/۳۱
» بجز آن کمان ابر نکشید دل به هیچم - حافظ :: ۱۳۸٧/٢/٢٩
» از صحبت دوستی برنجم کاخلاق بدم حسن نماید. - سعدی :: ۱۳۸٧/٢/٢٦
» عروس باغ بهارم به خواب دوش آمد -استاد شهریار - آخرین سر مشق بهاری. :: ۱۳۸٧/٢/٢۳
» معامله ای با خدا برای آسودگی خاطر مردم - ویراسته استاد مصطفی ملکیان - نمونه ک :: ۱۳۸٧/٢/٢۳
» به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم - حافظ :: ۱۳۸٧/٢/۱۸
» باور مکن که صورت او عقل من ببرد .سعدی -سرمشق هفته دوم اردیبهشت :: ۱۳۸٧/٢/۱٧
» با ژای محنت از سر دنیا گذشته ایم. - بهادر یگانه :: ۱۳۸٧/٢/۱٥
» منصور حلاج - استاد دکتر شفیعی کدکنی :: ۱۳۸٧/٢/۱٤
» هنرمند خواهی شد استاد گیر -خلیل سامانی (موج) :: ۱۳۸٧/٢/۱۱
» ۱۳۸٧/٢/۱٠ :: ۱۳۸٧/٢/۱٠
» کتاب هستی ما... - دکتر شفیعی کدکنی :: ۱۳۸٧/٢/٩
» کاش میشد چون گیاهان سبز بود. دکتر سیاوش کاویان - از وبلاگش :: ۱۳۸٧/٢/۸
» عشق است که وارسته ز نقصان و کمال است. شاه نعمتالله ولی :: ۱۳۸٧/٢/٧
» جزای آنکه نگفتیم شکر روز وصال - شب فراق نخفتیم لا جرم ز وصال - سعدی. :: ۱۳۸٧/٢/٥
» آسمان آبی تر - آب آبی تر - سهراب سپهری :: ۱۳۸٧/٢/٤
» بیا زندگی را میان دو دیدار قسمت کنیم -به مناسبت سالمرگ سهراب سپهری -اول اردیبهشت :: ۱۳۸٧/٢/۳
» همه عمر برندارم سر از این خمار مستی. - بمناسبت روز سعدی - اول اردیبشت :: ۱۳۸٧/٢/٢
» گردون کمری زعمر فرسوده ماست - ابوسعید ابوالخیر -سر مشق هفته اول اردیبهشت :: ۱۳۸٧/٢/۱
» از محبت بیستون ها کنده شد.از محبت گونه پر خنده شد. :: ۱۳۸٧/۱/۳۱
» گفت مشق نام لیلی میکنم - خاطر خو را تسلی می کنم. :: ۱۳۸٧/۱/۳٠
» تنها یکی به قله تاریخ میرسد - هر مرد پاشکسته که تیمور لنگ نیست. :: ۱۳۸٧/۱/٢٩
» کهن دیارا دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانم .که گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا :: ۱۳۸٧/۱/٢۸
» میلاد امام حسن عسکری (ع) گرا می باد.چه خوبست ما هم حسن میشدیم. :: ۱۳۸٧/۱/٢٧
» کاش چشم وگوش هرکس بر حقایق باز بود :: ۱۳۸٧/۱/٢٦
» خشک سیمی خشک چوبی خشک پوست - از کجا می آید این آوای دوست :: ۱۳۸٧/۱/٢٥
» آب زمزم :: ۱۳۸٧/۱/٢٤
» چنگی که غیر عشق نوازد گسسته باد - استاد پناهی سمنانی :: ۱۳۸٧/۱/٢٤
» ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد - حافظ :: ۱۳۸٧/۱/٢۳
» به نام خداوند بخشنده مهر بان :: ۱۳۸٧/۱/٢٢
» اندر دل من مها دل افروز تویی - مولا نا :: ۱۳۸٧/۱/٢۱
» آن شب که دلی بود به میخانه نشستیم -2 :: ۱۳۸٧/۱/٢٠
» آن شب که دلی بود به میخانه نشستیم :: ۱۳۸٧/۱/٢٠
» شباب عمر عجب با شتاب میگذرد. استاد شهریار :: ۱۳۸٧/۱/۱۸
» دوست دارم شمع باشم در دل شبها بسوزم -علی اکبر دلفی :: ۱۳۸٧/۱/۱٧
» خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان -ملا صدرا :: ۱۳۸٧/۱/۱٧
» به کجا چنین شتابان - گون از نسیم پرسید. ؟ دکتر شفیعی کدکنی :: ۱۳۸٧/۱/۱٦
» یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم - رهی معیری :: ۱۳۸٧/۱/۱٥
» کی رفته ای زدل که تمنا کنم تورا - فروغی بسطامی :: ۱۳۸٧/۱/٧
» میلاد پیامبر اکرم محمد مصطفی گرامی باد. :: ۱۳۸٧/۱/٦
» بهارست و بهارست و بهارست.دیدار یارست. مولانا :: ۱۳۸٧/۱/٥
» عید آمد - مولانا :: ۱۳۸٧/۱/۱
» پیام دوست زباد بهار می شنوم - صایب تبریزی :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٩
» ای مهربانتر از برگ در بوسه های باران -دکتر شفیعی کدکنی :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۸
» آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود -مولانا :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٧
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٦ :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٦
» دوستان در هوای صحبت یار -زر فشانند وما سر افشانیم1 - سعدی :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٦
» دوستان در هوای صحبت یار -زر فشانند وما سر افشانیم - سعدی :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٦
» شبنم :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٥
» صورتگر نقاش چین رو صورت یارم ببین - امیر خسرو دهلوی :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٤
» ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار - فریدون مشیری :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۳
» قدر گل سرخ -صایم کاشانی :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٢
» دریا صبور وسنگین میخواند و مینوشت من خواب نیستم - فریدون مشیری :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۱
» عیب صاحبنظران است که دل می بندند - سعدی :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٠
» کاش می آورد مستی هر حرامی چون شراب... :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٩
» تو که مرهم نه ای برقلب ریشم نمکپاش دل ریشم چرایی؟؟- باباطاهر :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۸
» اسم اعظم کرد از او کوتاه دست اهرمن - حافظ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٦
» کسی سکوت را تفتیش نمیکند - علیرضا غفاری :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٥
» یک تبسم پر احساس لطیف ما را بس... :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٤
» رموز عشق هم از عشق بایدت پرسید ... - حکیم زاهد :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
» بهار را به نام گل صدا بزن - عمران صلاحی :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٢
» گل صبحدم از باد بر آشفت و بریخت - مجیر بیلقانی :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۱
» جهان دهکده ایست کهصدای همه را میشنوی - همه را میبینی -زنده یاد مهندس مجتبی کاشان :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٠
» ای کاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها...ببرددر روشنای بارن در آفتاب پاک. :: ۱۳۸٦/۱٢/٩
» یک نگاه مهربان مارا بس است. :: ۱۳۸٦/۱٢/۸
» حقیقت در پایان گفت مرا برهنه بگذارید - اعتصام الملک :: ۱۳۸٦/۱٢/٦
» به کمال زیستن در لحظه حال آزادی است - اوشو :: ۱۳۸٦/۱٢/۳
» بخشی از وصیتنامه لویی پاستور :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٩
» کتاب هستی ما... - دکتر شفیعی کدکنی :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۸
» گفته بودی که چرا محو تماشای منی - فریدون مشیری :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٦
» کار تجسم عشق است -جبران خلیل جبران :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٥
» لبخند بودا - محبت مسيح - اخلا ق محمدي وعدالت موسی غايب های بزرگ زمان ما هستند :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۱
» عجبا که هنوز مينويسم برای تو عزيزم.؟ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٠
» مهربان همچو جسم با جانيم - ايرج ميرزا :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٩
» گنجشک خاموش ميشود ونگاهم ميکند : يعنی که بنواز؟؟؟ -زنده ياد استاد قربان سليمانی :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۸
» ايخدا اين وصل را هجران مکن - مولانا :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٧
» از دوست به يادگار دردی دارم - مولانا :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٦
» آن خطاط سه گونه خط نوشتی ... - شمس تبريزی :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٥
» اميد رهايی نيست وقتی همه ديواريم. حسين منزوی :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٤
» خانه دوست همين جاست اگر بگذارند. محمود اکرامی :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۳
» به آنان که با قلم تباهی دهر را به چشم جهانيان پديدار ميکنند... :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٢
» سرزده وارد مشو ميکده حمام نيست . :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۱
» ساقی زسر لطف به ما صبر عطا کن - تا بوی ميی هست در اين ميکده هستيم. :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٠
» ای ايران ای مرز پر گهر - ای خاکت سرچشمه هنر :: ۱۳۸٦/۱۱/٩
» آری آری زندگی زيباست.سياوش کسرايی - آرش کمانگير. :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
» ببخشيد شما ثروتمنديد... :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
» درسايه کوه بايد از دشت گذشت. مجتبی کاشانی :: ۱۳۸٦/۱۱/٦
» برای عشق...برای عشق ... :: ۱۳۸٦/۱۱/٥
» ۱۳۸٦/۱۱/٥ :: ۱۳۸٦/۱۱/٥
» آری آغاز دوست داشتن است. فروغ فرخ زاد :: ۱۳۸٦/۱۱/٤
» من به زلف تو اسير وتوبه زلف دگری. :: ۱۳۸٦/۱۱/۳
» در خوابگه جهان من سودايی. چشمی بگشودم از پی بينايی. -ابو علی سينا. :: ۱۳۸٦/۱۱/٢
» به کدام مذهب است اين ؟ به کدام ملت است اين.؟ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱
» جلوه خورشيد از جمال حسين است. :: ۱۳۸٦/۱٠/۳٠
» امام حسين -ای شمشير ها مرا در بر بگيريد :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٧
» زندگی پاداش است ووبالا رفتن از پله بودن :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٦
» شادی - غم - غرور - عشق :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
» شهر هرت جايی است... :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٤
» مهندسی ومديريت. :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٢
» تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم -اخوان ثالث :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٠
» دهنده ای که به گل نکهت و به گل جان داد. محتشم کاشانی :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٩
» جوانی - جوانی - جوانی . ( بهار) :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۸
» نميدانم چه بايد کرد با دل.زهی دل آفرين دل مرحبا دل. ابوالقاسم لاهوتي :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٧
» دل به سودای تو بستيم خدا ميداند- شمس مغربی. :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٦
» بگذار که در حسرت ديدار بميرم. - سيمين بهبهانی :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٥
» در راه عشق همسفرم جز جنون نبود.- بهادر يگانه :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٤
» برف باريده بود و زمين تر شده -ابن عربی. :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۳
» مسيح دل--دوم ژانويه :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٢
» يارب سببی ساز که خورسند توان بود.- دکتر ذبيح الله صفا. :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۱
» ای لبت زنده کرد نام مسيح - محتشم کاشانی. -اول ژانويه :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» هوا مسيح نفس گشت وباد نافه گشای - حافظ :: ۱۳۸٦/۱٠/٩
» تو ای بزرگ چرا ذره ذره درد شدی؟يا علی. - الهام خضرايی منش :: ۱۳۸٦/۱٠/۸
» کسی که در دل شب نان وعشق می آورد- الهام خضرايی منش :: ۱۳۸٦/۱٠/٧
» شیر خدا شاه ولایت علی - نظامی. :: ۱۳۸٦/۱٠/٦
» آزاده چون مسیح بر افلاک میرود- صایب تبریزی.میلاد مسیح مبارکباد. :: ۱۳۸٦/۱٠/٥
» خواجه عبدالله - دستم تهی و لطف تو بی پايان است.يا علی :: ۱۳۸٦/۱٠/۳
» يلدا - صحبت حکام ظلمت شب يلداست - حافظ. :: ۱۳۸٦/٩/۳٠
» مولانا - ای قوم به حج رفته کجاييد - کجاييد.عيد قربان :: ۱۳۸٦/٩/۳٠
» امير معزی - تو شمع فروزنده وگيتی شب يلدا. :: ۱۳۸٦/٩/٢٩
» باباطاهر همدانی-بشم از حاجيان حج بپرسم - که اين دوری بسه يا دور تر شم. :: ۱۳۸٦/٩/٢٩
» شب يلدا - ای لعل لبت به دلنوازی مشهور - عبيد زاکانی :: ۱۳۸٦/٩/٢۸
» صحبت حکام ظلمت شب يلداست. حافظ :: ۱۳۸٦/٩/٢٧
» هادی رنجی- چون چراغ کاروان هرشب بصد جا سوختم -سرمشق کلاس - هفته چهارم آذر ۸۶ :: ۱۳۸٦/٩/٢٦
» مولانا - آن افتاب خوبی چون بر زمين بتابد .... :: ۱۳۸٦/٩/٢٥
» دست زاهد زچه بوسيم که اين دست تهی نه به ....... :: ۱۳۸٦/٩/٢٤
» چشمها را بايد شست جور ديگر بايد ديد. سهراب سپهری :: ۱۳۸٦/٩/٢۳
» کتاب هستی ما :: ۱۳۸٦/٩/٢٢
» منت خلقی برای لقمه ای نان می کشیم :: ۱۳۸٦/٩/٢۱
» اي قوم به حج رفته کجاييد-کجاييد. :: ۱۳۸٦/٩/٢٠
» عليرضا قزوه- بهتر از سال علی حال عليست. :: ۱۳۸٦/٩/۱٩
» اگر خواهم غم دل با تو گويم جا نمی يابم. :: ۱۳۸٦/٩/۱۸
» ای برادر حرم در پيش است وحرامی درپی -خانه خدا :: ۱۳۸٦/٩/۱٧
» خود راه بگويدت که چون بايد رفت. :: ۱۳۸٦/٩/۱٧
» کاشکی اين کلبه ناچيز من پر توانستی شد از ياران راست. :: ۱۳۸٦/٩/۱٦
» ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش. :: ۱۳۸٦/٩/۱٤
» سعدی - انوشيروان دادگر :: ۱۳۸٦/٩/۱۳
» قيصر امين پور -نه از کفر و نه از دين مينويسم :: ۱۳۸٦/٩/۱٢
» قيصر امين پور - بارانی از سبز :: ۱۳۸٦/٩/۱۱
» بااجازه وارد شو :: ۱۳۸٦/٩/۱٠
» امام رضا عليه السلام -ضامن آهو :: ۱۳۸٦/٩/۸
» استاد محمدرضا لطفی وتارش :: ۱۳۸٦/٩/٧
» من عاشق چشمت شدم نه عقل ماند و نه دلی :: ۱۳۸٦/٩/٧
» مرد و پری :: ۱۳۸٦/٧/٢
» شمع وپروانه منم :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» فرصت صرف دو فنجان قهوه :: ۱۳۸٦/٤/۱٧
» قورباغه ناشنوا :: ۱۳۸٦/٤/٦
» خداوند حکيم :: ۱۳۸٦/۳/٢٤
» محبت خدا و فراموشی من :: ۱۳۸٦/۳/٢٢
» ابله وفرزانه :: ۱۳۸٦/۳/٧
» ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟؟؟ مهدی اخوان ثالث :: ۱۳۸٦/۳/٧
» استاد يدالله کابلی خوانساری :: ۱۳۸٦/٢/۱٤
» مردی فراتر از عصر خود :: ۱۳۸٦/٢/۱
» نوروز و بهار :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٥
» معرفی خط معلی :: ۱۳۸٥/۱٢/٧
» امام وبازرگان :: ۱۳۸٥/۱٢/٥
» عدالت از علی معنی گرفته :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۸
» دوست دارم ساده باشم........ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۸
» آرامش :: ۱۳۸٥/٩/٢٤
» فربه نميشود اين اسب سربزير... :: ۱۳۸٥/٩/۱۸
» ازما تا پيامبر :: ۱۳۸٥/٩/٦
» به راه باديه رفتن به از نشستن باطل :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» جان شرقي :: ۱۳۸٥/٧/۱٥
» تولدی ديگر :: ۱۳۸٥/٧/۱
» جايگاه انسان فرهيخته :: ۱۳۸٥/٦/٢۱
» خورشيد :: ۱۳۸٥/٦/۱٦
» عدالت :: ۱۳۸٥/٦/۱٦
» ميلاد امام زمان :: ۱۳۸٥/٦/۱٦
» ژانويه ۲۰۰۰- مهندس کاشانی :: ۱۳۸٥/٦/۱٠
» ژانويه ۲۰۰۰ :: ۱۳۸٥/٦/٥
» من کی ام ؟؟؟؟ :: ۱۳۸٥/٦/۳
» فرمان کندن آبراه سويز :: ۱۳۸٥/٥/۳۱
» اهورا مزدا نگهدار ايران زمين باد :: ۱۳۸٥/٥/۳۱
» خليج فارس :: ۱۳۸٥/٥/۳۱
» من پارسی ام :: ۱۳۸٥/٥/۳۱
» عيذ مبعث :: ۱۳۸٥/٥/٢٧
» پيشا سخن :: ۱۳۸٥/٥/۱٠
» يا علی گفتيم و عشق آغاز شد -مکرر :: ۱۳۸٥/٥/۱٠
» يا علی گفتيم وعشق آغاز شد :: ۱۳۸٥/٥/٩