پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

عید قربان است و جان را میکنم قربان دوست.مصطفی طایی شمیرانی

   + حمید اکبری - ۱:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/٢٥

ماهی و صیاد -جوی آب آمد و غلام ببرد.

   + حمید اکبری - ٥:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/٢۳

نیست ایمن از بلا هر کس به فکر جستجوست-سرمشق شکسته

   + حمید اکبری - ٥:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/٢۳

نیست ایمن از بلا هرکس به فکر جستجوست-سرمشق هفته

   + حمید اکبری - ٥:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/٢۳

خدایا ما اگر بد کنیم ترا بنده های خوب بسیارست.

   + حمید اکبری - ۱:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۱٠

مزن بر دل زنوک غمزه تیرم. -سرمشق هفته

   + حمید اکبری - ۱:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۱٠

هرکه با مانشست عاشق شد-4

   + حمید اکبری - ۳:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۳

هرکه با ما نشست عاشق شد-3

   + حمید اکبری - ۳:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۳

هرکه باما نشست عاشق شد-2

   + حمید اکبری - ٢:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۳

هرکه با ما نشست عاشق شد.1

   + حمید اکبری - ٢:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۳