پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

دست هایی که کمک میکنند پاکتر از دستهایی هستند که دعا میکنند. کوروش کبیر

   + حمید اکبری - ۸:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٢٩

خداوندا دستهایم خالیست وددلم غرق آرزوها.... کوروش کبیر.

   + حمید اکبری - ۸:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٢٩

مشکل دنیا این است که احمق ها کاملا از خود یقین دارند. برتراند راسل.

   + حمید اکبری - ۸:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٢٩

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمیدهند. کوروش کبیر

   + حمید اکبری - ۸:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٢٩

آنچه جذاب است سهولت نیست. کوروش کبیر

   + حمید اکبری - ۸:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٢٩

آفتاب به گیاهی حرارت میدهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.:کوروش کبیر

   + حمید اکبری - ۸:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٢٩

 

   + حمید اکبری - ٢:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱٩

الهی-مناجات-6

   + حمید اکبری - ٢:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱٩

الهی-مناجات-5

   + حمید اکبری - ٢:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱٩

الهی-مناجات-4

   + حمید اکبری - ٢:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱٩

الهی-مناجات-3

   + حمید اکبری - ٢:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱٩

الهی-مناجات-2

   + حمید اکبری - ٢:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱٩

الهی-مناچات -1

   + حمید اکبری - ٢:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱٩

الهی-مناجات-8

   + حمید اکبری - ٢:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱٩

عید فرخنده صیام آمد.مبارک بادا.

   + حمید اکبری - ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱٩

مدرسه عشق-1

   + حمید اکبری - ٦:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٥

مدرسه عشق-2

   + حمید اکبری - ٦:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٥

مدرسه عشق-3

   + حمید اکبری - ٦:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٥

مدرسه عشق-4

   + حمید اکبری - ٦:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٥

مدرسه عشق-5

   + حمید اکبری - ٦:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٥

مدرسه عشق-6

   + حمید اکبری - ٦:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٥

مدرسه عشق-7

   + حمید اکبری - ٦:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٥