پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

سیصد گل سرخ یک گل نصرانی.مارا زسر بریده میترسانی.

   + حمید اکبری - ۳:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۳٠

بیا ساقی اندر قدح پی به پی . امتحان ممتاز اردیبهشت 88

   + حمید اکبری - ۳:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۳٠

ایران ای سرای امید.امیر هوشنگ ابتهاج

   + حمید اکبری - ۳:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۳٠

آیین تقوی ما نیز دانیم. حافظ . اما چه چاره با بخت گمراه.

   + حمید اکبری - ۳:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۳٠

بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست.

   + حمید اکبری - ٢:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۳٠

پیش رخ تو ای صنم کعبه سجود میکند.-سرمشق هفته

   + حمید اکبری - ٦:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۱۸

عید مبعث گرامی باد.انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.

   + حمید اکبری - ٥:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۱۸

طفلی به نام شادی دیریست گمشده است.- دکتر شفیعی کدکنی

   + حمید اکبری - ٦:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۳

زیبا غزل دفتر عشق است علی.- روز پدر مبارک باد.

   + حمید اکبری - ٦:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۳

تامیکده وساقیست- سیاه مشق -روز پدر مبارک باد

   + حمید اکبری - ٦:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۳

تامیکده و ساقیست پیوسته علی گویم. روز پدر مبارک باد.

   + حمید اکبری - ٦:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۳

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدارا. -روز پدر مبارک باد.

   + حمید اکبری - ٦:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۳

زدگی آدمی میان امیدها وآرزوها تباه میشود.

 

   + حمید اکبری - ٤:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/٢

ایران ای سرای امید. -ابتهاج -سایه. -برنامت سپیده دمید

 

   + حمید اکبری - ٤:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/٢

پی بمعنی برده ام در عالم صورت پرستی.-فروغی بسطامی.-گر تو محو صورتتی من مات صورت

 

   + حمید اکبری - ٤:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/٢

ما گر زسر بریده میترسیدیم - درمحفل عاشقان نمیرقصیدیم.

   + حمید اکبری - ٢:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۱

سیصد گل سرخ یک گل نصرانی.مارا زسر بریده میترسانی؟

   + حمید اکبری - ٢:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۱