پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

ما را به رندی افسانه کردند - حافظ- پیران جاهل شیخان گمراه.

 

   + حمید اکبری - ٧:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۳٠

آیین تقوی ما نیز دانیم -حافظ- لیکن چه چاره با بخت گمراه.

 

   + حمید اکبری - ٧:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۳٠

یاس ها پیغمبران خانه اند.یاس ها یاد آور پروانه اند.

   + حمید اکبری - ۳:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۱٢

روز مادر و...مبارک باد.

   + حمید اکبری - ۳:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۱٢

یار دبستانی من ‘بامن و همراه منی.

   + حمید اکبری - ۳:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۱٢

چلیپای امتحان دوره عالی اردیبهشت 1389 انجمن خوشنویسان ایران

   + حمید اکبری - ۳:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۱٢

چلیپای امتحان دوره ممتازپایان اردیبهشت 1389 انجمن خوشنویسان ایران

   + حمید اکبری - ۳:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۱٢