پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

رقص دختران هندی را از نماز پدر و مادرم بیشتر دوست دارم. دکتر علی شریعتی.

 

   + حمید اکبری - ٧:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۳٠

که چو مرغ زیرک افتد نفتد به هیچ دامی. حافظ

 

   + حمید اکبری - ٧:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۳٠

در حیرتم از مرام این مردم پست.-اقبال لاهوری.

 

   + حمید اکبری - ۱:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢٦

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. حافظ .- آری باتفاق جهان میتوان گرفت

 

   + حمید اکبری - ۳:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢٤

جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است. حافظ

 

   + حمید اکبری - ۳:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢٤

الهی روزگارت آفتابی.-الهی به قلب هرکه خواهی راه یابی.

 

   + حمید اکبری - ۳:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢٤

جمالت آفتاب هر نظر باد. -حافظ . - زخوبی روی خوبت خوبتر باد

 

   + حمید اکبری - ۳:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢٢

ای دل دریاییت امید وار.بمناسبت تولد سید محمد خاتمی

 

   + حمید اکبری - ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢۱

ویرانه نه آنست که جمشید بناکرد.ویرانه دل ماست.؟؟؟؟؟؟

 

   + حمید اکبری - ٤:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢٠

بی سبب هرگز نمیگردد کسی یار کسی؟ پرتو بیضایی.- سرمشق هفته.

 

   + حمید اکبری - ۳:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢٠

زاهد چو جدال با خدا خواهد کرد. ایرج زبردست

 

   + حمید اکبری - ٥:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱۸

صد بار به سنگ کینه بستند مرا. - ایرج زبردست

 

   + حمید اکبری - ٥:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱۸

ای صبح نه آبی نه سپیدیم هنوز. ایرج زبردست

 

   + حمید اکبری - ٧:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱٧

پیمان هماغوشی شیطان و... - ایرج زبر دست

 

   + حمید اکبری - ٧:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱٧

رودیم ولی همنفس مردابیم. - ایرج زبردست

   + حمید اکبری - ٧:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱٧

آیینه سیاه پوش عالم شده است.- ایرج زبر دست

 

   + حمید اکبری - ٤:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱٦

زرتشت بیا که باتو امید آید.-ایرج زبردست

 

   + حمید اکبری - ٤:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱٦

زرتشت علی بود وعلی هم زرتشت.- ایرج زبردست

 

   + حمید اکبری - ٤:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱٦

من فکر می کنم هرگز نبوده قلب من ایگونه گرم وسرخ. -. شاملو

 

   + حمید اکبری - ٤:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱٤

یه شب مهتاب ماه میاد توخواب. عمو یادگار -احمد شاملو

 

   + حمید اکبری - ۱:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱۳

نه هرگز شب را باور نکردم. احمد شاملو. به امید دریچه ای دل بسته بودم.

 

   + حمید اکبری - ۱:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱٢

صوفی زکنج صومعه در پای خم نشست.سرمشق هفته

 

   + حمید اکبری - ٦:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱۱

میلاد امام رضا روز 88/8/8 مبارکباد.هشت هشت جمعه هشتاد و هشت.

 

   + حمید اکبری - ٢:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٧

غصه نخور دیوونه. -شاملو.- کی شب دیده بمونه .-شب شب .شب شب

 

   + حمید اکبری - ۸:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٦

ادامه غزل شب چو در بستم.فرخی یزدی

 

   + حمید اکبری - ۸:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٤

شب چو در بستم و مست از...فرخی یزدی.-سرمشق هفته

 

   + حمید اکبری - ٦:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۳

دامن محبت را گر کنی زخون رنگین .-فرخی یزدی. میتوان ترا گفتن پیشوای آزادی

 

   + حمید اکبری - ٦:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۳

وطن ای هستی من - شور و سرمستی من.ایران

 

   + حمید اکبری - ٢:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱