پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

پیام دوست زباد بهار می شنوم - صایب تبریزی

   + حمید اکبری - ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/٢٩

ای مهربانتر از برگ در بوسه های باران -دکتر شفیعی کدکنی

   + حمید اکبری - ٥:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/٢۸

آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود -مولانا

   + حمید اکبری - ۱:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/٢٧

 

   + حمید اکبری - ٧:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/٢٦

دوستان در هوای صحبت یار -زر فشانند وما سر افشانیم1 - سعدی

   + حمید اکبری - ٦:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/٢٦

دوستان در هوای صحبت یار -زر فشانند وما سر افشانیم - سعدی

دوستان در هوای صحبت یار
زر فشانند وما سر افشانیم

   + حمید اکبری - ٦:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/٢٦

شبنم

   + حمید اکبری - ۱:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/٢٥

صورتگر نقاش چین رو صورت یارم ببین - امیر خسرو دهلوی

   + حمید اکبری - ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/٢٤

ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار - فریدون مشیری

   + حمید اکبری - ۱:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/٢۳

قدر گل سرخ -صایم کاشانی

   + حمید اکبری - ۸:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/٢٢

دریا صبور وسنگین میخواند و مینوشت من خواب نیستم - فریدون مشیری

   + حمید اکبری - ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/٢۱

عیب صاحبنظران است که دل می بندند - سعدی

   + حمید اکبری - ۱:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/٢٠

کاش می آورد مستی هر حرامی چون شراب...

   + حمید اکبری - ۱:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/۱٩

تو که مرهم نه ای برقلب ریشم نمکپاش دل ریشم چرایی؟؟- باباطاهر

   + حمید اکبری - ٧:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/۱۸

اسم اعظم کرد از او کوتاه دست اهرمن - حافظ

   + حمید اکبری - ۱:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/۱٦

کسی سکوت را تفتیش نمیکند - علیرضا غفاری

   + حمید اکبری - ۱:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/۱٥

یک تبسم پر احساس لطیف ما را بس...

   + حمید اکبری - ۱:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/۱٤

رموز عشق هم از عشق بایدت پرسید ... - حکیم زاهد

   + حمید اکبری - ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/۱۳

بهار را به نام گل صدا بزن - عمران صلاحی

   + حمید اکبری - ۱:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/۱٢

گل صبحدم از باد بر آشفت و بریخت - مجیر بیلقانی

   + حمید اکبری - ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/۱۱

جهان دهکده ایست کهصدای همه را میشنوی - همه را میبینی -زنده یاد مهندس مجتبی کاشان

   + حمید اکبری - ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/۱٠

ای کاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها...ببرددر روشنای بارن در آفتاب پاک.

   + حمید اکبری - ٧:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/٩

یک نگاه مهربان مارا بس است.

   + حمید اکبری - ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/۸

حقیقت در پایان گفت مرا برهنه بگذارید - اعتصام الملک

   + حمید اکبری - ۱:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/٦

به کمال زیستن در لحظه حال آزادی است - اوشو

   + حمید اکبری - ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/۳