پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

اگر سنگ سنگ و اگر آدمی آدمیست...

   + حمید اکبری - ۱:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۸

بزرگی بایدت بخشندگی کن...

   + حمید اکبری - ۱:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۸

براستی غزل کدام قصیده ای ای غزل.

   + حمید اکبری - ۱:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۸

اندکی صبر سحر نزدیک است...

   + حمید اکبری - ۱:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۸

بوسیدمت که ببینم چه میشود.؟

   + حمید اکبری - ۳:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱٩

بهر بک جرعه می منت ساقی نکشیم.

   + حمید اکبری - ٢:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱٩

از بیم ملامت رهم از میکده بسته است.

   + حمید اکبری - ٢:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱٩

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد.

   + حمید اکبری - ٢:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱٩

هیچکس فکر نکرد...دیگر نان نیست.

   + حمید اکبری - ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٥/٢٢

یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد/

   + حمید اکبری - ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٥/٢٢